BACK TO TOP

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Práva subjektu osobních údajů 

Správce osobních údajů IMI Dance s.r.o. IČ: 01847899, se sídlem Prokopova 15, Praha 3, 130 00 v rámci provozování veřejných kulturních akcí zpracovává osobní údaje návštěvníků jeho akcí a dalších lidí, kteří mu poskytují své kontaktní údaje nebo se účastní jím pořádaných internetových soutěží.

Účast na festivalu je podmíněna předložením vstupenky s uvedením jména a příjmení návštěvníka, přičemž totožnost návštěvníka je ověřována prostým nahlédnutím do občanského průkazu, kterým návštěvník je povinen se u vstupu prokázat.

Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím ticketingových společností GoOut a FestTicket (používaný především pro nákup vstupenek v okolních zemích). Provozovatelé těchto platebních systémů předávají správci souhrnné přehledy prodaných vstupenek. Správce má možnost nahlížet do transakcí pouze platebního systému GoOut, u systému FestTicket tuto možnost nemá.

Správce provádí z důvodu vlastního oprávněného obchodního zájmu propagačně – náborové akce (např. soutěže), na nichž získává e-mailové adresy zájemců, potenciálních návštěvníků za účelem zasílání newsletterů. E-mailové adresy získané z různých zdrojů posléze sdružuje a uchovává v časově neomezené (ale proměnlivé – viz dále) databázi e-mailových adres ve formě mailing listu, používaného pro zasílání hromadných newsletterů, upozornění na akce a jiných obchodních sdělení. Při zasílání hromadných e-mailů platí bezvýjimečný princip, že adresát obchodního sdělení má jednoduchou možnost prokliknutím odkazu v těle e-mailu jednou pro vždy vyřadit svou e-mailovou adresu z mailing listu správce, nepřeje-li si nadále hromadné e-maily od správce dostávat.

Zdroje získávání e-mailových adres jsou tyto: dobrovolné předání zájemcem prostřednictvím hostesek či ambasadorů či vyplnění soutěžní ankety prostřednictvím Google formulářů. Správce má konečně možnost získat e-mailové adresy také z databáze systému GoOut. Pokud je e-mailová adresa získána na základě přímého oslovení člověka, poznamenává se rovněž země původu adresáta pro účely zařazení daného kontaktu buď do subdatabáze „české“ nebo subdatabáze „anglické“ (hromadné e-maily jsou rozesílány buď v české nebo anglické verzi).

Správce pořizuje audiovizuální záznamy a fotografie ze svých akcí a ty zveřejňuje na svém webu a na Youtube. Tyto záznamy zachycují vždy hromadné výjevy, nikoli detailní záběry osob a už vůbec ne osoby při vykonávání soukromých aktivit.

Správce využívá tyto internetové služby: cookies, Google analytics, FB pixel a Youtube data a dále provozuje facebookové soutěže v podobě sdílení statusů a soutěže na svém webu nejčastěji v podobě odpovídání prostřednictvím Google formulářů (jednotlivé Google formuláře správce uchovává po dobu 5-ti let).

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány či zda Vaše identita figuruje v té či oné shora popsané databázi, a pokud je tomu tak, máte vědět, jaké osobní údaje jsou ve vztahu k Vám zpracovávány, a k následujícím informacím:

  1. a) účely zpracování – viz výše poučení o zpracování osobních údajů;
  2. b) kategorie dotčených osobních údajů – Vy jako návštěvník nebo uživatel e-mailového účtu a počítače;
  3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny – nejsou příjemci osobních údajů, správce shromážděné osobní údaje nikomu nepředává a spolupracovníci správce jsou vázáni mlčenlivostí;
  4. d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy – viz výše poučení o zpracování osobních údajů, nastavení prohlížeče a fb profilu.

Máte právo na výmaz z databáze či databází. Jedinou databází, kterou správce ve vztahu k subjektům osobních údajů vede, je mailing list, resp. jeho dvě větve – česko-jazyčná a anglo-jazyčná. Existuje jednoduchá možnost vymazat svou e-mailovou adresu způsobem popsaným výše.

Máte právo na opravu chybných, nepřesných či neaktuálních nebo doplnění neúplných osobních údajů a v rámci opravy, aktualizace či doplnění svých osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů po dobu do vyhovění (popř. ověření) Vaší žádosti.

Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. Prakticky se jedná o výše uvedenou možnost výmazu. Pokud jde o zveřejněné fotografie a audiovizuální záznamy, máte právo vznést námitku proti zveřejnění takové fotografie nebo záznamu, na nichž jste zachyceni. Správce v takovém případě vyretušuje záběr rozmazáním, popř. fotografii či záznam stáhne a smaže je.

Své žádosti a stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů zasílejte na info@imaginationfestival.cz. Veřejnoprávní dozor nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.